Algemene voorwaarden

Versie: 17-6-2022

Inleiding

Dit zijn de algemene voorwaarden van Liemersgaard Supervisie & Opleidingen, eenmanszaak van Ronald Roskam.

Middels deze algemene voorwaarden geef ik helderheid over mijn activiteiten als ondernemer, wat u van mij kunt verwachten en wat ik van u verwacht als supervisant, of klant anderszins. Zijn er naar aanleiding van deze voorwaarden nog vragen? Stel ze gerust via het contactformulier op deze site. Ik streef er naar berichten binnen 48 uur te beantwoorden.

1. Wie is wie?

Als u in deze verklaring ‘u’ of ‘uw’ leest, bedoel ik u als deelnemer aan een supervisietraject of klant anderszins. Leest u ‘Ronald Roskam', 'ik’ ‘mij’ of ‘mijn’, dan bedoel ik Liemersgaard Supervisie & Opleidingen, eenmanszaak van Ronald Roskam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84427663, te Westervoort.

2. Wanneer gelden deze voorwaarden?

Deze algemene voorwaarden gelden voor onze overeenkomst. Als we afspraken maken die afwijken van deze algemene voorwaarden, dan zijn deze afspraken pas geldig als we deze schriftelijk hebben vastgelegd. Dit kan ook per e-mail.

3. Hoe komt de overeenkomst tot stand?

Onze overeenkomst wordt schriftelijk vastgelegd, dat kan ook per mail, door een wederzijds akkoord op de activiteit die ik u bied. Nadat we contact hebben gehad over uw vraag voor supervisie, stuur ik u een schatting van het aantal sessies en de bijbehorende prijs in de vorm van een offerte. Opleidingen is maatwerk, en een offerte volgt na uitgebreid contact. Na een expliciet akkoord op dit voorstel/offerte, of een impliciet akkoord door bijvoorbeeld data te plannen, hebben we een geldige overeenkomst.

Omdat het aantal supervisiesessies afhankelijk is van allerlei factoren, zoals uw voorbereiding, het verloop, competentie en uw behoefte, kan het aantal daadwerkelijk gevolgde sessies afwijken van het voorstel. U betaalt daarom enkel de daadwerkelijk gevolgde sessies supervisie. Voor onderwijsactiviteiten in postacademische opleidingen stellen we een overeenkomst op. U betaalt voor de uitgevoerde activiteiten.

Let op: Mijn activiteiten als supervisor en docent vinden plaats naast een loondienstverband bij de Pro Persona Groep. De wet DBA schrijft voor dat ik met de Pro Persona Groep (waaronder Pro Persona Connect, Pro Persona, Pompestichting en Kairos) enkel een arbeidsrelatie via loondienst kan hebben. Werkt u bij de Pro Persona Groep dan kunt u wel supervisie volgen als u a) zelf de opdrachtgever bent of b) we interne afspraken maken via de Pro Persona Groep. In situatie a) betekent dit dat u de supervisie op eigen naam en rekening volgt en niet kunt declareren bij de Pro Persona Groep.

4. Kan ik tussentijds stoppen met een supervisietraject?

Tussentijds stoppen is mogelijk. U betaalt wel altijd de reeds gevolgde supervisiesessies of de reeds geboden opleidingsdagen.

5. Wat zijn de regels rond betaling?

De betalingstermijn voor de factuur is veertien dagen. Wettelijke regels zijn van toepassing. Indien u te laat betaalt kan ik de wettelijke rente en incassokosten in rekening brengen. Indien het niet mogelijk is om de factuur in één keer te betalen, dan kunnen we daar afspraken over maken.

6. Wat gebeurt er als ik afwezig ben?

Indien u niet verschijnt op uw supervisiesessie zonder mij voorafgaand daarover te informeren breng ik de supervisiesessie in rekening. Bij afmeldingen binnen 48 uur breng ik 50% in rekening, tenzij het gaat om onvoorziene omstandigheden waarbij overmacht in het spel is. In alle gevallen raad ik u aan afspraken meer dan 48 uur van tevoren af te zeggen. In het geval van opleidingen gelden de afspraken tussen het opleidingsinstituut en Liemersgaard supervisie en opleidingen. Als cursist van een cursus gelden de spelregels voor afwezigheid zoals die beschreven worden door de faciliterende organisatie, bijv. het opleidingsinstituut.

7. Wat kunt u van mij verwachten? Wat verwacht ik van u?

Ik doe mijn uiterste best om supervisie en opleiding te bieden van zo hoog mogelijk kwaliteit. Dat betekent dat ik mijn kennis en vaardigheden up-to-date hou door regelmatig nascholing te volgen. In het geval van EMDR betreft dit bijvoorbeeld deelname aan de jaarlijkse supervisorendag en het congres.

Ik kan echter geen resultaten beloven. Het succes van de supervisie is mede afhankelijk van uw actieve inzet tijdens de supervisie. Ik verwacht daarom dat u supervisie goed voorbereidt. Maak (met instemming van uw cliënt) opnames van de behandelsessies, bekijk deze vooraf en noteer waar in de opname datgene staat wat u in de supervisie wilt laten zien.

Activiteiten zoals het invullen van een supervisieformulier, feedbackformulieren, toetsen (zoals KBS) of andersoortige administratie die hoort bij de supervisie doe ik bij voorkeur in samenspraak, dus tijdens de sessies. Indien dit buiten de sessies valt en dit een bepaalde proportie overtreft, zal ik hiervoor tijd in rekening brengen.

8. Wat als je niet helemaal tevreden bent met de supervisie?

Geef op tijd aan als u ontevreden bent over mijn dienst, of als u vindt dat iets niet lekker loopt. Zo kunnen we samen naar een oplossing zoeken en hoeft het niet tot een geschil te komen. Het samen oplossen heeft altijd mijn voorkeur. Lukt dat niet, dan leggen we ons geschil voor aan de betreffende beroepsvereniging. Voor EMDR is dit bijvoorbeeld de Vereniging EMDR Nederland. De uitspraak van de vereniging is voor Liemersgaard Supervisie en Opleidingen bindend. Komen we er desondanks niet uit, dan geldt het Nederland recht.

9. Aansprakelijkheid

Ik ben niet aansprakelijk voor de therapie die gegeven wordt door de supervisant, noch voor de wijze waarop de supervisant afspraken maakt over het materiaal dat zij in overleg met haar cliënt organiseert, zoals filmpjes. Ik ga ervan uit dat u toestemming heeft van uw cliënt om (film)materiaal met mij te delen ten behoeve van de supervisie. Ook vraag ik u om uw cliënten voor mij anoniem te houden door het vermijden van bijv. namen.

Ik ben nooit aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade, of schade door bedrijfsstagnatie, etc. tenzij het opzet of bewuste roekeloosheid van mijn zijde is.